Dringende oproep: steun de Extra Ledenvergadering van Milieudefensie om 5G te stoppen

Zie onderaan deze tekst hoe u dat eenvoudig kunt doen.


Dringende oproep

Op 7 december jl. is tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Milieudefensie de motie ‘5G, weg ermee’ aangenomen. In deze motie wordt de vereniging opgedragen om de uitrol van de 5e Generatie Wireless mobiel internet zo spoedig mogelijk via een kort geding tegen de Nederlandse staat tegen te houden. Het bestuur, dat eerder al het onderwerp 5G van de agenda had geweerd en een negatief stemadvies had afgegeven, was hier duidelijk niet gelukkig mee, maar beloofde toch uitvoering te geven aan de moties. Daarna werd het stil.

De initiatiefnemers van de moties werden niet geïnformeerd over de voortgang. Het bestuur gaf weliswaar opdracht aan een advocate om de mogelijkheid van een kort geding te onderzoeken, maar traineerde vervolgens de te nemen vervolgstappen op alle mogelijke manieren. De indieners van de motie en diverse andere betrokken leden boden herhaaldelijk hun assistentie aan, zonden het bestuur stukken toe waarmee de uitvoering van de motie ondersteund kon worden, en verzochten om updates.


Omdat hier niet op werd gereageerd, werd er zelfs een bemiddelaar ingeschakeld, die ook geen inhoudelijke informatie kreeg en evenmin het bestuur bereid kreeg tot enig overleg of toelichting. Het bestuur stelde zich regentesk en ondemocratisch op, zoals een stichtingsbestuur zich misschien zou kunnen gedragen, maar zeker niet een verenigingsbestuur. Daarbij werd de urgentie van de zaak keer op keer genegeerd, namelijk de komst van de 5G-frequentieveilingen van de Nederlandse overheid aan de Telecombedrijven. Inmiddels verstreken er meer dan 3 maanden, kostbare tijd ging verloren. Het bestuur heeft op 26 maart eindelijk een brief gestuurd naar de leden, waarin zij aangeeft geen uitvoering te geven aan de motie.


Het bestuur beargumenteert deze beslissing met een aantal punten:


          “De Algemene Ledenvergadering is onze ‘wetgevende’ macht. Het bestuur is onze ‘uitvoerende’ macht. En de Geschillencommissie zou je kunnen zien als onze ‘rechterlijke‘ macht. Er is geen hiërarchische verhouding tussen deze machten. Juist een systeem van ‘checks and balances’ maakt een democratie sterk.”

Het bestuur ontkent hiermee dat het uitvoering moet geven aan de besluiten van de algemene ledenvergadering, die de zeggenschap heeft binnen de vereniging. Het heeft bij uitstek laten zien dat zij op de stoel van de algemene ledenvergadering is gaan zitten, door de met grote meerderheid van stemmen aangenomen motie niet uit te voeren. Het bestuur was van te voren al vooringenomen, en heeft willens en wetens het proces vertraagd en leden niet geïnformeerd, hetgeen verre van democratisch te noemen is.


          “Juridisch gezien hoeft een bestuur een door de ALV aangenomen motie niet uit te voeren. Het bestuur probeert naar beste inzicht invulling te geven aan het vastgestelde beleid van Milieudefensie. Het bestuur houdt dus rekening met meer zaken dan alleen aangenomen moties.”

Het lijkt erop dat het bestuur haar taak veronachtzaamt en dat de zaken waarmee het bestuur rekening houdt vooral de belangen zijn die worden ingegeven door overheidsbeleid. De overheid is immers de belangrijkste subsidiegever van de vereniging. De overheid is echter aanwijsbaar nalatig in de uitvoering van het voorzorgsprincipe, ook ten opzichte van natuur, milieu en klimaat, als het gaat om de uitrol van 5G. Milieudefensie is bij uitstek de organisatie in Nederland die zich hiervoor hard zou moeten maken. Het heeft ook de financiële middelen om een kort geding te voeren, zoals is toegezegd door de nieuwe penningmeester op de ALV van 7 december 2019. Het bestuur wil dit echter niet en heeft dit nooit gewild. Het is hiermee niet alleen ondemocratisch bezig, maar ook medeverantwoordelijk voor de schade die zal ontstaan bij een uitrol van 5G.


          “Coronacrisis: voorkomen dat momentum klimaat verloren gaat.

En dan is er nog de coronacrisis. Als iets de wereld met de neus op de feiten heeft gedrukt, is het deze crisis wel. Als klimaatbeweging hadden we de wind in de zeilen. 2020 zou het jaar van het klimaat worden. Door de coronacrisis zou dat momentum nu kunnen verlopen. Maar als het aan ons ligt, gaat dat niet gebeuren. Want de coronacrisis kan ook uitgroeien tot een herziening van de bestaande verhoudingen in de wereld. Dat kan als we gelijk met het aanpakken van de komende economische crisis de klimaatcrisis aanpakken. Dat betekent juist nu alle hens aan dek voor Milieudefensie en focus op klimaat en economie. En niet op 5G.”

De coronacrisis wordt als excuus gebruikt om het onderwerp 5G niet als een van de speerpunten te nemen, alsof 5G niets met het klimaat te maken heeft. Terwijl 3G en 4G al aanwijsbare schade voor dieren, planten, bomen, milieu en klimaat tot gevolg heeft. Het risico dat mogelijk nog veel groter is bij hogere voltages en frequenties moet eerst worden onderzocht, voordat de overheid dit op grote schaal door de telecomindustrie laat uitrollen. Het bestuur van Milieudefensie neemt hierin haar verantwoordelijkheid niet, ontkent de effecten van straling op dieren, planten, bomen, milieu, klimaat en rechtvaardigheid en brengt het daarmee schade toe. Er zijn immers voldoende financiële reserves om zowel het een als het ander te doen.


          Verder wordt er verwezen naar een meerjarig Algemeen Beleidsplan, wat het Bestuur wil aanhouden. Maar dat beleidsplan werd jaren geleden aangenomen toen er nog helemaal geen sprake was van 5G. Men was toen pas bezig met 4G. Juist in de afgelopen jaren werden – door wetenschappelijke onderzoeken – de ernstige effecten van de sterk toegenomen straling op o.a. milieu, natuur en leven pas op grote schaal duidelijk. En juist van de 5G-frequenties worden, vanwege de specifieke eigenschappen, nog meer problemen verwacht. Vandaar deze motie.


Extra ledenvergadering

En vandaar ook dat wij nu genoodzaakt zijn om zwaardere middelen willen in te zetten. Omdat het huidige bestuur haar taak veronachtzaamt, willen wij voldoende steun verzamelen om via een extra Algemene Ledenvergadering een nieuw bestuur te benoemen en alsnog de motie te laten uitvoeren. Om deze vergadering te laten plaats vinden, zijn minimaal 250 steunbetuigingen nodig. Om dit voor elkaar te krijgen nodigen wij ook sympathisanten uit om lid te worden. Uw steun is nu dringend nodig. In tijden van Corona valt er weliswaar geen fysieke extra ALV te organiseren, maar wij zullen wel bekijken of we dit op een andere wijze (zoals bijvoorbeeld via zoom) voor elkaar kunnen krijgen. Mocht dat tijdens de huidige ‘lockdown’ toch niet lukken, dan is deze actie ook voor de wat langere termijn van groot belang en zal de vergadering zo spoedig mogelijk daarna plaats vinden.


Wat kunt u doen?

1. Voor 3 euro per maand kan iedereen lid worden van Milieudefensie, klik hier.

2. Stuur een e-mail naar: extraalv@protonmail.com


Kopieer in uw e-mail onderstaande tekst en vul uw gegevens in:  

Ja, ik ben lid van Vereniging Milieudefensie en ik ondersteun de oproep tot een extra algemene ledenvergadering om: 

          ervoor te zorgen dat de motie 5G Weg ermee! wordt uitgevoerd, waarin het bestuur van Milieudefensie wordt opgeroepen om zo spoedig mogelijk een kort geding tegen de staat te starten om de uitrol van 5G in Nederland te stoppen, en daartoe: 

          het bestuur ter verantwoording te roepen omdat zij geen uitvoering hebben gegeven aan de motie; 

          het bestuur te ontslaan omdat zij geen uitvoering hebben gegeven aan de motie; en 

          een nieuw (interim) bestuur te benoemen zodat de motie wordt uitgevoerd.


Ik ben lid van Vereniging Milieudefensie

achternaam: 

voorletters: 

woonplaats: 

e-mailadres: Namens Catherine, Ysabelle, Renée, Annette, Suzanne, Jan en 200 andere betrokken leden van Milieudefensie: Bedankt voor uw hulp!

Tekst overgenomen van de website Stralingsbewust.info met dank aan Silvia Belgraver.